Vragen? Bel naar 085 48 66 900

SDE++ aanvraag pakket
Voor het aanvragen van een SDE++ subsidie is vaak maatwerk een aanvullende informatie vereist. Neem daarom eerst contact op met ons zodat afstemming over de investering en de subsidieaanvraag plaats kan vinden. Daarna kan de subsidieaanvraag in gang gezet worden.

De eerstvolgende periode om SDE++ aan te kunnen vragen begint in Juli. Binnen deze periode dient het ingevulde aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk door ons ontvangen te zijn.

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (pdf)

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (word)

De SDE++ 2021 onderscheidt twee categorieën Zon-PV. Kleinschalige Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp en een categorie met een piekvermogen ≥ 1 MWp. De realisatietermijn voor Zon-PV < 1 MWp is anderhalf jaar. De categorieën Zon-PV zijn alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3 * 80 A op het elektriciteitsnet.

Met het aanschaffen van een grootverbruikersinstallatie kunnen hoge kosten gepaard gaan. Neem voor het indienen van uw subsidieaanvraag contact op met de netbeheerder voor een prijsindicatie en een termijn waarbinnen de aansluiting aangelegd kan worden.

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’
In de SDE++ zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en nietnetlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

  • Het maximaal te verlenen subsidiebedrag in de subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
  • De voorschotten worden ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over de afgelopen periode van een jaar of als deze niet bepaald is, een opgave van de aanvrager.
  • De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’.

Als u een aanvraag indient maar geen eigenaar bent van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie. Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij allen deze toestemming in een verklaring geven. Al deze verklaringen voegt u bij de subsidieaanvraag. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties. Producenten die niet van plan zijn een grootverbruikersaansluiting te nemen of hebben, kunnen mogelijk gebruik maken van de Salderingsregeling, Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

Haalbaarheidsstudie
Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval een onderbouwing van het eigen vermogen voor het totaal aan projecten binnen dezelfde openstellingsronde van dezelfde aanvrager. Lees meer over de haalbaarheidsstudie op mijnrvo.nl/sde onder de tab ‘Bijlagen bij uw SDE++ aanvraag’.

Omgevingsvergunning
Als zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE++ subsidie kan worden aangevraagd. Ook moet de vergunning daadwerkelijk gebruikt worden voor de bouw van de installatie. Een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet. Plaatst u de zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Voeg dan bij uw subsidieaanvraag de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk toe.

Dakopstelling
Door voor de subsidieaanvraag een goede analyse te maken van het dak, waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

Subsidie aanvraag-pakket

De SDE++ aanvraag wordt geheel voor u verzorgd. Als eerste wordt gecontroleerd of de subsidie voor de investering wordt toegekend, of aan de voorwaarden wordt voldaan en of de aanvraag tijdig ingediend kan worden. Vervolgens nemen wij namens uw onderneming contact op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verzorgen het subsidie verzoek en dat het verzoek tijdig bij RVO wordt ingediend. Eventuele vragen worden door ons beantwoord.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de subsidieverstrekking, dan kunt u terecht op de site van de Rijksdienst.

Klik hier om naar de website te gaan

 

Wilt u investeren in een zonnestroom project maar wilt u geen of gedeeltelijk aanspraak maken op eigen vermogen? Kijk dan eens op de website van Duurzaam Gefinancierd. Hier kunt u zien wat een investering in zonnepanelen precies voor u betekent en hoe het project gefinancierd kan worden (subsidie, eigen vermogen, lenen).

Om de SDE++ tijdig aan te kunnen vragen dient het aanvraagformulier ingevuld met alle bijlagen uiterlijk op 11 november 2021 door ons ontvangen te zijn.

Formulier subsidieaanvraag SDE++ najaarsronde 2021 (pdf)

Formulier subsidieaanvraag SDE++ najaarsronde 2021 (word)

Meer informatie