Wat is SDE++ | Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie

De SDE++ subsidie is ter bevordering van de productie van hernieuwbare energie door bedrijven. Energie geproduceerd uit bijvoorbeeld zon, wind, biomassa, geothermie en water. Het voordeel van investeren in een SDE++ project is op meerdere vlakken interessant. Enerzijds kan een bedrijf zich op voorhand behoeden voor de stijgende energieprijzen, onafhankelijkheid creëren van de energieproducenten en vaak levert het investeren met behulp van de SDE++ subsidie een goed rendement op. De SDE++ is dus een belangrijk middel voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Voor de SDE++ regeling wordt ieder jaar de kostprijs van hernieuwbare energie van de diverse technologieën, binnen de SDE++ regeling aangeduid als het basisbedrag, vastgesteld. Tevens wordt er voor de SDE++ regeling goed gekeken naar de correctiebedragen en basisenergieprijs om het basisbedrag voor de SDE++ per technologie vast te stellen. De uitrol van de SDE++ regeling wordt beheert en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierna genoemd de RVO. Zij zijn de instantie waarbij de subsidie aangevraagd dient te worden en de partij die over de toekenning beslist.

De SDE++ regeling is een exploitatiesubsidie wat wil zeggen dat degene die energie produceert de subsidie ontvangt voor de duurzame energie die opgewekt wordt. Het opwekken van duurzame energie is vaak hoger dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Daardoor is het niet altijd mogelijk een rendabele business case te krijgen met het opwekken van duurzame energie. Daarom kan de SDE++ regeling een uitkomst bieden. Het gat tussen die marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie wordt vergoedt door de SDE++ regeling. De SDE++ subsidie wordt uitgereikt over drie mogelijke periodes. Dit zijn 8, 12 of 15 jaar. Dit is afhankelijk van de toegepaste technologie die wordt gekozen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de technologie, de ontwikkelingen op de energiemarkt en de hoogte van het subsidie budget.

Omdat de definitieve openingsperiode nog onbekend is adviseren wij u om tijdig een vrijblijvende berekening door ons te laten maken.

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (pdf)

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (word)

Hoe werkt het aanvragen van een SDE++ subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie, onafhankelijk van de technologie die ingezet wordt, dient men zich in te schrijven voor een van de openstellingsrondes in dat jaar. Momenteel is dit ingedeeld in een voorjaars- en een najaars openstellingsronde. In deze rondes kan men zich inschrijven voor een bepaalde hoogte van de SDE++ subsidie. Er zijn meerdere fases beschikbaar waar ook verschillende subsidie vergoedingen voor zijn bepaald. Binnen een bepaald tijdvak kan men de subsidie aanvraag indienen via de website van de RVO. Nadat het tijdvak gesloten is, worden de aanvragen bekeken en beoordeeld door de RVO. Er wordt bepaald of de subsidieaanvraag correct en volledig is. Daarna is het noodzakelijk dat er budget beschikbaar is, zo ja, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen en inhoudelijk bekeken. Er wordt gekeken of het project en de aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoen. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan neemt de RVO contact op met de aanvrager. Na maximaal 13 weken na ontvangst van de aanvraag krijgt een aanvrager een reactie. De RVO kan dit wettelijke afhandeltermijn nog eenmaal verlengen met 13 weken. Is de aanvraag goedgekeurd, dan kan de opstart van het project en de bouw van de energie opwekkingsinstallatie beginnen.

 

Voorwaarden SDE++ subsidie per energie technologie

Iedere vorm van energie opwekking (zon, water, biomassa, wind en geothermie) heeft zijn eigen voorwaarden om te in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie. Wij focussen ons in dit geval alleen op de SDE++ zon-pv projecten.

 

 

Voorwaarden SDE++ Zon-pv

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ regeling dient een zonnestroom project aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De zonnepanelen installatie dient minimaal een vermogen van ≥ 15 kWp te hebben
 • De installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (< 3 * 80 A)
 • Is de installatie groter dan 500 kWp, dan dient een haalbaarheidsstudie gedaan te worden
 • Omgevingsvergunning bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij een nieuw te bouwen gebouw
 • Schriftelijk toestemming van de locatie eigenaar wanneer aanvrager van de subsidie niet de eigenaar is van de locatie voor de pv installatie
 • Een project dient na goedkeuring van de subsidieaanvraag binnen 18 maanden gerealiseerd te zijn, anders vervalt de subsidie toekenning.

 

Het is dus noodzakelijk om het Zon-pv project direct in gang te zetten op het moment dat de toekenning van de SDE++ subsidie gegeven wordt. Anders maakt het project geen aanspraak meer op de subsidie wat een negatieve invloed kan hebben op de business case die zo positief had kunnen zijn.

 

Omgevingsvergunning bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij nieuwbouw

Wanneer een zon installatie op een nieuw te bouwen gebouw geplaatst wordt, zal een omgevingsvergunning aan de SDE++ subsidieaanvraag toegevoegd moeten worden. Voor zon-pv installaties in veldopstelling en drijvende installaties zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. In alle drie de gevallen zal dus een vergunning toegevoegd moeten worden aan de SDE++ subsidieaanvraag. Deze omgevingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Mocht er geen omgevingsvergunning nodig zijn, dan moet u dit aantonen met documenten die hiervoor zijn afgegeven door de gemeente.

 

Schriftelijk toestemming van de locatie eigenaar bij het aanvragen van de SDE++ subsidie

Wanneer een eigenaar van de locatie of pand, niet de eigenaar wordt van de zon-pv installatie waar subsidie voor aangevraagd wordt, dan zal er een toestemming van de locatie eigenaar toegevoegd dienen te worden aan de subsidieaanvraag voor de SDE++ regeling. Een dergelijke verklaring laat zien dat de eigenaar van de grond of pand toestemming geeft dat de locatie gebruikt gaat worden als productielocatie voor het zon-pv project. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de eigenaar toestemming verleent aan de subsidieaanvrager, de producent van de stroom en eigenaar van de zon-pv installatie, voor het gebruiken van de locatie.

 

SDE++ haalbaarheidsstudie voor Zon-pv installaties groter dan 0,5 MW of 500 kWp

Wanneer een zon-pv project groter is dan 0,5 MW of 500 kWp dan dient er een haalbaarheidsstudie toegevoegd te worden aan de subsidieaanvraag voor de SDE++ regeling.

De haalbaarheidsstudie voor de SDE++ aanvraag dient in ieder geval bepaalde onderwerpen te behandelen:

 • Omschrijving van de installatie die de energie gaat opwekken
 • Een berekening met verwachte kosten, projectrendement en looptijd van de subsidie
 • Toelichting op beschikbare middelen voor het project uit bijvoorbeeld eigen vermogen
 • Een berekening van de opbrengst van de zon-pv installatie
 • Een prijsopgave van de netbeheerder voor het invoeden op het energienet. Dit kan een offerte zijn voor de verzwaring van de aansluiting

Om de SDE++ tijdig aan te kunnen vragen dient het aanvraagformulier ingevuld met alle bijlagen uiterlijk op 14 oktober 2021 door ons ontvangen te zijn.

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (pdf)

Formulier subsidieaanvraag SDE++ 2022 (word)