U kunt onderstaande formulier (digitaal of papier) gebruiken.

Formulier om te printenofDirect online aanvragen Vragen? Bel naar 085 48 66 900

Wat is de subsidie Energie Investeringsaftrek – EIA ?

De overheid heeft een budget beschikbaar gesteld om energiezuinige investeringen te stimuleren. Deze fiscale aftrek kan verkregen worden voor duidelijk omschreven duurzame investeringen en voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Hiermee wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om energie te besparen en daarmee uitstoot van Co2 te verminderen. De focus van de EIA (energie investeringsaftrek) subsidie is energie besparen door te investeren, voor duurzame energie opwekking is de SDE+ regeling in het leven geroepen.

Met de EIA kan een bedrijf 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA goedgekeurde investeringen zijn te vinden op de energielijst en worden ieder jaar herzien. Ook worden er jaarlijks investeringen toegevoegd aan de energielijst.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van de Nederlandse overheid waar de subsidie aangevraagd kan worden. Eigenlijk geeft de RVO een beschikking af die toekend dat de aftrekpost voor de specifieke investering meegenomen mag worden in de aangifte Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting. De aanvraag voor het indienen van de EIA (energie investeringsaftrek) dient op de website van RVO gedaan te worden.

 

Wat zijn de voorwaarden Energie Investeringsaftrek?

Om in aanmerking te komen voor de EIA dient een investering en bedrijf aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De aanvraag wordt gedaan voor een onderneming
 • De onderneming is gevestigd in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • De onderneming betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • De investering die gedaan wordt staat op de Energielijst (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
 • Het aan te schaffen bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die het RVO hieraan wettelijk stelt
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel wordt op tijd aangemeld (binnen 3 maanden na opdracht tot levering)

 

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding minimaal € 2.500 te bedragen

Wanneer een investering en een bedrijf aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan kan de aanvraag voor een EIA in werking gesteld worden.

 

EIA Energielijst – wat houdt dit in?

De EIA is voor veel verschillende investeringen van toepassing. Investeringen in een aantal energiebesparende maatregelen die voor de EIA in aanmerking komen in de categorie duurzame energie zijn:

 • Zon-PV
 • Waterpomp
 • Opslag van elektrische energie

Iedere energiebesparende maatregel heeft zijn eigen voorwaarden om te voldoen aan de eisen van de EIA.

 

EIA subsidie zonnepanelen – de voorwaarden

Een investering in zonnepanelen komt in aanmerking voor de Energie Investerings  Aftrek. Hieronder kunnen ook de kosten vallen voor de energie aansluiting die gedaan moet worden.  De PV-installatie moet een gezamenlijk piekvermogen hebben van meer dan 15 kWp. Deze dient aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet. De aansluiting mag maximaal 3 x 80 A zijn. Anders komt de installatie niet in aanmerking voor EIA.

 

EIA subsidie waterpomp – de voorwaarden

Warmtepompsystemen voor het verwarmen van bedrijfsruimte of het collectief verwarmen van woningen komen in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek (EIA). Er wordt onderscheid gemaakt tussen warmtepompen die de warmte winnen uit lucht en uit water.

Lucht gerelateerde warmtepompen komen voor een maximumbedrag van € 1.200 per geïnstalleerde kWth van het thermisch vermogen van de warmtepomp in aanmerking voor de EIA. Voor water gerelateerde warmtepompen is er een maximum bedrag vastgesteld van € 400 per geïnstalleerde kWth. Warmtepompboilers die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking voor EIA

Hoe werkt het aanvraag proces voor een EIA?

De EIA is geen subsidie die de overheid letterlijk uitbetaald aan een zakelijk entiteit die investeert in energiebesparende maatregelen. Het is een fiscale aftrek die via de RVO goedgekeurd dient te worden en daarmee in de bedrijfsresultaten van dat jaar meegenomen kunnen worden. De belastingdienst zal daarop volgend een uiteindelijke beslissing nemen hoe en of de Energie-Investeringsaftrek in goede orde is meegenomen in de aangifte van dat lopende jaar.

Het proces voor het aanvragen verloopt als volgt:

 • De aanvraag voor de EIA zal ingediend worden via het online portaal van de RVO
 • De RVO beslist op basis van de gegevens of de investering in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek
 • De RVO geeft een verklaring af aan de aanvragende partij dat het bedrijfsmiddel of de investering voldoet aan de technische eisen van de Energielijst
 • Het bedrijf kan in de aangifte van dat jaar de energie-investeringsaftrek meenemen richting de belastingdienst
 • De belastingdienst zal uiteindelijk een oordeel uitspreken over de aangifte.

 

Budget en percentage aftrek EIA 

Ieder jaar wordt de hoogte van het EIA budget opnieuw vastgesteld. Ook het percentage van de investeringskosten wat afgetrokken mag worden, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2022 bedraagt dit percentage 45,5%.

Voor meer informatie over de EIA en de specifieke voorwaarden van de verschillende investeringen verwijzen we u graag naar de website van de RVO. In deze energielijst worden alle investeringen die in aanmerking komen heel uitgebreid aan bod. Van investeringen in duurzame apparaten tot investeringen in energieadvies, optimalisatie van processen, transportmiddelen en energie balancering. Het is een breed scala aan mogelijkheden waar deze aftrekpost voor ingezet kan worden. Ook kan men in aanmerking komen voor investeringen die niet op de lijst voorkomen. Hiervoor dient de aanvrager de EIA aanvraag onder een generieke code te vermelden. Er dient volgens de twee volgende manieren energie bespaard te worden om in aanmerking te komen voor een ‘generieke investering’:

 1. het vervangen van een bestaande techniek binnen uw onderneming
 2. het toepassen van een nieuwe techniek die bespaart ten opzichte van een zelfde soort techniek in de markt