De Energie Investeringsaftrek (de EIA) is een subsidie op duurzame investeringen voor bedrijven.

Voor wie is de Energie investeringsaftrek (EIA)?

Een ondernemer die belastingplichtig is voor de IB of VPB kan in aanmerking komen voor de Energie investeringsaftrek subsidie. In principe is een stichting, vereniging of overheidsorganisatie niet belastingplichtig en kunnen zij geen beroep doen op de Energie Investeringsaftrek. Wanneer zij (gedeeltelijk) belastingplichtig zijn kan er wel weer een beroep op de Energie investeringsaftrek gedaan worden.

Woningcorporaties en de Energie investeringsaftrek subsidie

Woningcorporaties zijn belastingplichtig voor de Vpb en komen dus ook in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek subsidie. Het is wel belangrijk dat de investering op de juiste wijze gebruikt wordt. Indien bijvoorbeeld zonnepanelen worden gebruikt voor algemene ruimten, dan kan de Energie investeringsaftrek van toepassing zijn. Particuliere verhuurders en verenigingen van eigenaren komen bijna nooit in aanmerking.

Voordeel van de (EIA) Energie investeringsaftrek subsidie

De Energie investeringsaftrek is een aftreksubsidie. In principe kan 45,5% (cijfer 2022) van het geïnvesteerde bedrag exclusief BTW extra van de winst in aftrek worden gebracht. Per saldo wordt de te betalen IB of VPB dus berekend over een lager bedrag. Hierdoor wordt minder IB of VBP verschuldigd. Daarnaast kan nog steeds de gebruikelijke afschrijving worden toegepast.

Indien de ondernemer vrijgesteld is voor de Omzetbelasting mag 45,5% (cijfer 2022) over het bedrag inclusief BTW van de winst in aftrek gebracht worden.

Indien er (fiscaal)verlies wordt gemaakt in het betreffende jaar zal het verlies door toepassing van de Energie investeringsaftrek toenemen. Dat verlies kan dan in een eerder jaar of toekomstige jaren alsnog worden verrekend. Per saldo maakt het dus niet uit of er wel of geen winst wordt gemaakt (tenzij er nooit meer winst komt, maar dan is er een ander probleem).

Samenloop met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De EIA gaat vaak hand in hand met de KIA. De KIA is ook een extra aftrek van de winst. Er zijn wel enkele belangrijke verschillen, bij verhuur bijvoorbeeld is de KIA niet van toepassing. Dit komt in de praktijk nog wel eens voor, en soms zijn er wel eenvoudige oplossingen. Het blijft wel belangrijk dat aan deze verschillende facetten wordt gedacht.

De KIA bedraagt 28% tot een investering van € 60.000 voor het totaal in dat boekjaar geïnvesteerde bedrag in bedrijfsmiddelen (dus ook andere bedrijfsmiddelen dan de duurzame investering). Indien het totale bedrag boven de € 60.000 uit komt maar onder de € 111.000, dan heeft de KIA in het kort gezegd eigenlijk geen voordeel. Komt het totale bedrag echter boven de € 111.000, dan levert de duurzame investering mogelijk zelfs een nadeel op omdat de KIA over de andere investeringen lager wordt.

De extra aftrek van de winst kan dus oplopen tot 45,5% + 28% = 73,5%.

Tarief winstbelasting bepaalt subsidievoordeel

Het voordeel van de Energie investeringsaftrek en de KIA is dus afhankelijk van het belastingtarief. Er zijn in principe 4 tarieven waartegen de Energie investeringsaftrek wordt berekend.

Winst tot Effectieve tarief Voordeel
VPB 0 395.000 15% 11%
VPB 395.000 25,8% 19%
IB 0 69.000 31,19% 23%
IB 69.000 43,9% 32%

 

Fiscale eenheid voor de VPB en de Energie investeringsaftrek
Er dient in principe ook goed gelet te worden op degene die de aanvraag doet als er sprake is van een BV structuur. Naast de verschillen tussen de Energie investeringsaftrek en de KIA en het totale investeringsbedrag van alle investeringen in dat jaar dient in principe ook gekeken te worden of er sprake is van een fiscale eenheid voor de VPB. In dat geval dient de aanvraag namelijk op naam van de moedermaatschappij gedaan te worden. Die is namelijk belastingplichtig voor de VPB, de dochter BV niet. De soep wordt in de praktijk echter niet zo heet gegeten en de Belastingdienst gaat er soepel mee om wanneer de aanvraag op naam van de dochter BV is gedaan. Tot op heden.

Wat zijn de voorwaarden voor de EIA?

Energielijst
Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel is opgenomen in de energielijst om voor de subsidie in aanmerking te komen. De energielijst (inmiddels een boekwerk) staat vol met maatregelen waarvoor de Energie investeringsaftrek van toepassing is. Ook de randvoorwaarden en minimale of maximale bedragen staan daar in opgenomen. Dit naslagwerk is dus de leidraad om het voordeel uit te kunnen rekenen en de aanvraag goed in te kunnen dienen. Zie hierna voor meer uitleg over maatregelen op de energielijst. De energielijst 2022 is hier terug te vinden.

Andere belangrijke voorwaarden:

  • Binnen 3 maanden nadat de offerte voor akkoord is dient de subsidie aanvraag ingediend te zijn.
  • De aanvrager moet ondernemer zijn in Nederland. De regeling is niet voor particulieren.
  • Belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het meldingsbedrag is ten minste € 2.500.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

De winst in 2022 bedraagt € 500.000. Het VPB tarief is 15% tot en met € 395.000 en 25,8% boven € 395.000. De investering in zonnepanelen en een warmtepomp bedragen € 300.000. De Energie investeringsaftrek bedraagt 45,5% van € 300.000, dat levert een extra aftrekpost op van € 136.500.

De winst bedraagt nu € 363.500 (€ 500.000 – € 136.500). Zonder Energie investeringsaftrek moet € 86.340 VPB betaald worden, met Energie investeringsaftrek betaalt u slechts € 54.525 VPB. Het voordeel bedraagt € 31.815. Het netto subsidie voordeel bedraagt 10,6% van de investeringskosten.

Een greep uit de subsidie maatregelen op de energielijst

Energie investeringsaftrek subsidie voor zonnepanelen en/of opslag van energie
Een zonnestroominstallatie van minimaal 15 kWp die wordt aangesloten op één kleinverbruik aansluiting komt in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek. Er moet sprake zijn van een kleinverbruik aansluiting (maximale doorlaatwaarde is 3 x 80 A of minder). Een batterij of accu voor het opslaan van de duurzaam opgewekte energie komt ook voor de Energie investeringsaftrek in aanmerking. Opslag van duurzaam opgewekte energie is daardoor aantrekkelijker gemaakt, zeker met de afbouw van de salderingsregeling in het vooruitzicht.
Zonnepanelen op landbouwgrond of natuurgebieden komen niet in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek.

Energie investeringsaftrek subsidie op warmtepompen

Ook warmtepompen kunnen in aanmerking komen voor de Energie investeringsaftrek. Deze is verdeeld in twee categorieën, warmtepompboiler en lucht gerelateerde warmtepompen. Voor beide geldt dat het bestemd moet zijn voor het verwarmen. Ook sommige airco’s komen dus in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek.

De voorwaarde per type warmtepomp (bijvoorbeeld Lucht/Lucht of Lucht/Water) worden omschreven in de Energielijst. Het maximum bedrag wat in aanmerking komt voor de Energie investeringsaftrek wordt bepaald door de volgende som: subsidiebedrag in € per geïnstalleerde KW thermisch. Het thermische vermogen wordt berekend door de SCOP te vermenigvuldigen met het nominale vermogen.

Bij het verduurzamen van een gebouw is isoleren en ventileren heel belangrijk. Daarom is er subsidie voor isoleren en ventileren.

Energie investeringsaftrek subsidie isoleren

Het gaat om bijvoorbeeld HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen maar ook voor nieuwe bedrijfsgebouwen. De Energie investeringsaftrek subsidie voor het glas bedraagt € 300 per m2. Ook isolatie van bestaande gebouwen komt in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek subsidie. Denk aan het isoleren van daken, vloeren, plafonds en wanden. Afhankelijk van de isolatiewaarde bedraagt de Energie investeringsaftrek subsidie tussen de € 30 en € 40 per m2.

Energie investeringsaftrek subsidie ventileren

Bij het isoleren van een gebouw is ventileren heel belangrijk en ook dat kan energie zuinig aangepakt worden. Voor ventileren kan daarom de Energie investeringsaftrek van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor een luchtdicht luchtverdeelsysteem, energiezuinige ventilatoren en warmte terugwin units (WTW) uit ventilatie lucht.

Welke kosten komen in aanmerking voor Energie investeringsaftrek subsidie?
Het gaat om de volgende kosten.
Aanschafkosten
Voortbrengingskosten
Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
Kosten voor een energieadvies, EPA maatwerkadvies en CO2 Emissiereductieplan

Aanvragen van de Energie investeringsaftrek EIA:

De Energie investeringsaftrek subsidie is een fiscale aftreksubsidie die eerst via de RVO goedgekeurd dient te worden. RVO geeft een beschikking af waarmee de aftrekpost in de jaarrekening en aangifte opgevoerd mag worden. De belastingdienst zal daarop volgend een uiteindelijke beslissing nemen hoe en of de Energie investeringsaftrek subsidie in goede orde is meegenomen in de aangifte van dat boekjaar.

Aanvragen van de subsidie verloopt als volgt:

  • De aanvraag voor de Energie investeringsaftrek beschikking moet digitaal ingediend worden bij RVO via een e-herkenningsmachtiging.
  • De RVO beslist op basis van de gegevens of de specifieke investering in aanmerking komt voor de Energie investeringsaftrek subsidie.
  • De RVO geeft een beschikking af aan de aanvragende partij dat het bedrijfsmiddel of de investering voldoet aan de technische eisen van de Energielijst.
  • Het bedrijf kan in de jaarrekening en aangifte van dat boekjaar de Energie investeringsaftrek subsidie opvoeren.
  • De belastingdienst zal uiteindelijk oordelen over de juiste toepassing.